Kapsam

çevrimiçi öğrenmek de Eğlencelidir...

Etkinlik sonunda erişilmesi beklenen büyük çıktı öğrenmenin eğlenceli olduğunu ve en verimli öğrenmenin etkileşimle olacağını gösteren çevrimiçi yenilikçi yöntem ve tekniklerinden yararlanmasını sağlamak ve bu alanda öğretmen yeterliliklerini artırmaktır. Bu kapsamda etkinliğe katılan lisansüstü öğrenim gören ve çevrimiçi eğitmenlik yapan K12 düzeyinde görevli öğretmenler;

1. Ders öncesinde öğrenme içeriğini eğlenerek aktif katılımın sağlandığı etkileşimli e-içeriklere dönüştürebilecek,

2. Ders içeriğini senkron ve asenkron etkinlik, ödev ve projeler ile zenginleştirebilecek,

3. Aktif katılımı kolaylaştıracak sanal sınıf yönetim araçlarını kullanabilecek,

4. Çevrimiçi işbirlikli çalışma yöntem ve teknikleri ile grup çalışmaları organize edebilecek,

5. Çevrimiçi olası sorunları gözlemleyip yenilikçi çözümler üretilebilecek,

6. Çevrimiçi dersi ve öğrenmeleri etkili şekilde değerlendirebilmesi için yenilikçi yöntem teknikleri kullanabilecek düzeyde bilgi ve yeterlik kazanmaları hedeflenmektedir.

Öğretim Programının Kapsamı

Önerilen bilimsel eğitim etkinliğinde eğitim konularının kapsamı geleneksel dersleri çevrimiçi ortama taşıma konusunda en çok zorlanılan konular çerçevesinde belirlenmiştir (Wang vd., 2019). 

Aktif öğrenme temelinde çevrimiçi öğretimde eğitmen yeterliklerini inceleyen Wang ve arkadaşları (2019),

i. eğitmenlerin çevrimiçi bir kursu yürütme ve düzenleme,

ii. teknik konuları aşma,

iii. öğrencileri çevrimiçi öğrenmeye hazırlama,

iv. çevrimiçi öğrenmeyi yönetme ve teşvik etme,

v. öğrencilerin öğrenmesini değerlendirme

olmak üzere eğitmenlerin çevrimiçi ortamda en çok zorlandığı yeterliklere yer vermişler ve bu ihtiyaçlara yönelik eğitimlerin faydalı olacağını vurgulamışlardır. Ayrıca bu çalışmada eğitmenler öğrencilerin katılımını sürdürme ve öğrencilerin sorunlarını ve öğrencileri öğrenmeden uzaklaştıran diğer engelleri ele alma; öğrencileri çevrimiçi öğrenmeye hazırlarken, eğitmenlerin bir sınıf kimliği geliştirmek ve uygun iletişim normlarını oluşturmak için alan ve etkinlikler oluşturma; öğrencilerin üst düzey düşünmelerini desteklemek için çevrimiçi bir değerlendirme rubriğinin nasıl oluşturulacağı, öğrencilere ödevler ve not verme kriterleri konusunda nasıl rehberlik edileceği konusunda daha fazla talimata ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.